Päivitetty 23.1.2020

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan miten Kristillinen terapiapalvelu käsittelee asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa. Henkilötietojen käsittelyssä käytetään soveltuvaa lainsäädäntöä.

REKISTERINPITÄJÄ

Kristillinen terapiapalvelu ry
Y-tunnus: 2234144-7

KERÄTTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Kristillisen terapiapalvelu kerää ja käsittelee henkilötietoja vain niiltä osin kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat riippuen Kristillisen terapiapalvelun ja asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän välisestä suhteesta, henkilötietojen käsittelyä ja markkinointia varten annetuista luvista ja kielloista sekä käytettävän selaimen eväste- ja seuranta-asetuksista.

1. Annetut henkilötiedot

Asiakkaan tai verkkopalvelujen käyttäjän henkilötiedot eri yhteyksissä, kuten tuote- tai uutiskirjetilauksen tai verkkopalveluun rekisteröitymisen yhteydessä, Kristilliselle terapiapalvelulle antamia henkilötietoja voivat olla esimerkiksi:

 • perustiedot, kuten nimi- ja yhteystiedot
 • tilaus ja laskutustiedot, kuten tiedot tilauksen maksajasta ja saajasta sekä heidän sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • asiakaspalvelutiedot, kuten asiakaspalautteet, asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä
 • lupatiedot, kuten tiedot markkinointiluvista tai muista henkilötietojen käyttämiseen liittyvistä luvista ja kielloista
 • tietoja vastauksista Kristillisen terapiapalvelun tai sen kumppanien toteuttamiin tutkimuksiin, kyselyihin tai kilpailuihin
 • puhelutiedot, kuten asiakaspalvelupuhelu
2. Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot

Verkkopalveluin käytöstä kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:

 • käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi tai ruudun koko
 • tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, verkkopalveluissa vietetystä ajasta, verkkopalveluissa liikkumisesta tai nähdyistä mainos- tai markkinointisisällöistä
 • tiedot asiakasviestinnän kautta avatuista verkkosivuista
 • ip-osoitteen perusteella kerätty sijaintitieto maan tarkkuudella
 • yhteisöliitännäisten tai muiden kolmansien osapuolten keräämät tiedot.
 • Verkkopalveluiden käyttäjä voidaan tunnistaa palveluihin luodun digitaalisen tunnisteen perusteella, kun asiakas kirjautuu tai saapuu verkkopalveluun kohdennetun asiakasviestinnän kuten uutiskirjeen kautta.

Verkkopalvelujen käytöstä kerätään tietoja hyödyntämällä evästeitä.

3. Johdetut ja yhdistetyt tiedot

Palvellakseen asiakkaitaan ja verkkopalveluiden käyttäjiä paremmin Kristillinen terapiapalvelu jalostaa kerättyjä henkilötietoja analysoimalla niitä erilaisin tilastollisin menetelmin sekä yhdistämällä eri lähteistä kerättyjä tietoja.

Edellä mainituin menetelmin voidaan tehdä oletuksia esimerkiksi kiinnostuksen kohteista, sukupuolesta, ikäluokasta, ostokäyttäytymisestä tai muista vastaavista ominaisuuksista. Nämä oletukset perustuvat edellisellä mainittuihin annettuihin tai kerättyihin tietoihin.

Kristillinen terapiapalvelu turvaa asiakkaidensa tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojan tekemällä yllä kuvattua tietojen johtamista ja yhdistämistä erityistä varovaisuutta noudattaen siten ettei asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuoja vaarannu.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA

Kristillinen terapiapalvelu kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen sekä tuotteiden ja palvelujen kehitykseen.

1. Asiakassuhteen hoitaminen

Kristillinen terapiapalvelu käyttää asiakkaiden henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi:

 • asiakassuhteen ylläpitoon tai asiakasviestintään
 • asiakaspalveluun tai muuhun asiakastukeen
 • tuotetilausten toimittamiseen
 • laskutukseen

Asiakassuhteen hoitamista edellyttävä henkilötietojen käsittely perustuu Kristillisen terapiapalvelun ja asiakkaan väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta tai muusta asiakassuhteen muodostavasta toimenpiteestä. Asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa näiden henkilötietojensa käsittelyyn ottamalla yhteyttä Kristillisen terapiapalveluun.

2. Tuotteiden ja palveluiden kehitys

Kristillinen terapiapalvelu käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen. Tuotteiden tai palveluiden kehittämistä voivat ovat esimerkiksi tuote- tai sisältösuositukset tai palvelujen personointi. Kehitämme tuotteita ja palveluja myös kyselyjen ja palautteiden avulla. Tutkimuksissa ja kyselyissä kerättävien tietojen tarkemmasta käyttötarkoituksesta sekä tietojen tallentamisesta kerrotaan kunkin tutkimuksen tai kyselyn yhteydessä erikseen. Tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu Kristillisen terapiapalvelun oikeutettuun etuun hyödyntää tietoja asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien hyväksi. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa tietojensa käyttöön evästeasetuksilla.

3. Kaupalliset käyttötarkoitukset

Kristillinen terapiapalvelu voi käyttää asiakkaiden tai verkkopalveluiden käyttäjien tietoja markkinointiin, mainontaan tai muihin kaupallisiin toimenpiteisiin. Tietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi mainonnan kohdentamisessa, suoramarkkinoinnissa tai mainosten näyttämisessä kolmansien osapuolten alustoilla. Tietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta asiakkaan suostumukseen. Muun mainonnan ja tuotteiden suosittelun osalta henkilötietojen käsittely perustuu Kristillisen terapiapalvelun oikeutettuun etuun. Asiakas voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen asiakaspalvelussa. Verkkopalvelujen käyttäjä voi vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen säätämällä käyttämiensä selainten ja sovellusten eväste-/mainosasetuksia.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN JA LUOVUTTAMINEN

Kristillinen terapiapalvelu hyödyntää henkilötietoja niiden tarkoitusten toteuttamiseksi, joista on kerrottu ylempänä kappaleessa Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta. Lisäksi Kristillinen terapiapalvelu voi käyttää kolmansien osapuolten palveluja, jolloin Kristillinen terapiapalvelu varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistaa kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä.

Kristillinen terapiapalvelu voi jakaa tai luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Markkinointitoimenpiteen, tutkimuksen tai materiaalin toimitusta varten. Tällaiset palveluntarjoajat toimivat aina Kristillisen terapiapalvelun lukuun ja valvonnan alla. Kristillinen terapiapalvelu ei koskaan myy tai luovuta henkilötietoja markkinointia varten kolmansille osapuolille siten, että kolmannet osapuolet voisivat käyttää henkilötietoja markkinointiin itsenäisesti.
 • Kun soveltuva lainsäädäntö velvoittaa luovuttamaan henkilötietoja. Henkilötietojen luovuttaminen voi tällöin olla tarpeen esimerkiksi viranomaisen pyynnöstä tai oikeusprosessin toteuttamiseksi, jos se on välttämätöntä Kristillisen terapiapalvelun sekä asiakkaan tai käyttäjän oikeuksien tai turvallisuuden takaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai viranomaistiedusteluihin vastaamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Kristillinen terapiapalvelu ei pääsääntöisesti siirrä tai käsittele tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Jos tietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme henkilötietojen suojan riittävän tason soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Kristillinen terapiapalvelu säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista kohdassa 3 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimassaoleva lainsäädäntö, kuten kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö, voi kuitenkin velvoittaa säilyttämään henkilötietoja myös käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen. Tällaisissa tilanteissa säilytyksessä noudatetaan soveltuvassa lainsäädännössä määriteltäviä säilytysaikoja.

YKSILÖN OIKEUDET JA MAHDOLLISUUDET VAIKUTTAA

Kristillinen terapiapalvelu sitoutuu huolehtimaan asiakkaiden ja verkkopalveluiden käyttäjien yksityisyydensuojasta sekä tietosuoja-lainsäädännön mukaisista oikeuksista. Alla on listattu asiakkaiden keskeisimmät oikeudet ja vaikutusmahdollisuudet henkilötietojen käsittelyyn liittyen:

 • Asiakkaalla on oikeus päästä tarkastelemaan itseään koskevia henkilötietoja sekä oikeus vaatia korjauksia virheellisiin tietoihin.
 • Asiakkaalla on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltää suoramarkkinointi tai vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus vaikuttaa siihen missä kanavissa suoramarkkinointia tehdään.

Yllä kuvattuihin oikeuksiin liittyvissä pyynnöissä voit olla yhteydessä Kristillisen terapiapalvelun toimistoon. 

TIETOTURVA

Kristillinen terapiapalvelu huolehtii henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin tietoturvatoimenpitein. Tiedot suojataan katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä, oikeudettomalta pääsyltä ja luovutukselta. Tietojen turvallinen käsittely varmistetaan esimerkiksi rajaamalla niihin pääsyä ja varmistamalla, että työntekijämme ja yhteistyökumppanimme käyttävät tietoja annettujen ohjeiden ja sopimusten mukaisesti.

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Kristillinen terapiapalvelu varaa oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi. Tietosuojaselosteen muutoksista ja päivityksistä tiedotetaan Kristillisen terapiapalvelun verkkosivuilla.